Regulamin

I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: 

warunki zamawiania usług i produktów, zasady składania reklamacji oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą FUNFLOOR Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 215, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001064696, nr NIP: 7123463600, nr REGON: 52671299200000 zwaną dalej FunFloor, a osobą fizyczną lub prawną zamawiającą wyceny i usługi, zwaną dalej Klientem.

1.2. Definicje:

  1. a) Witryna internetowa – strona internetowa FunFloor dostępna pod adresem https://www.funfloor.pl/,
  2. b) Regulamin – niniejszy regulamin określający ww. warunki zamawiania usług, składania reklamacji oraz rezygnacji z zamówienia,
  3. c) FunFloor – sprzedawca –  FUNFLOOR Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 215, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001064696, nr NIP: 7123463600, nr REGON: 52671299200000,
  4. d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych przez FunFloor,
  5. e) Formularz kontaktowy – dostępny w Witrynie internetowej formularz kontaktowy, umożliwiający Klientowi zamówienie produktów i usług na określonych warunkach, od FunFloor

1.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez FunFloor polegają na:

  1. a) kontakt z FunFloor za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  2. c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.

1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie https://www.funfloor.pl/, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

II Warunki składania zamówień

2.1. Do realizacji zamówienia FunFloor przystąpi tylko wówczas gdy:

  1. a) Klient przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania usługi.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest niemożliwe.

III Ochrona danych osobowych

3.1. Klient, wypełniając Formularz Kontaktowy proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez FunFloor zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

3.2. Dane osobowe są przetwarzane przez FunFloor wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.3 niniejszego Regulaminu. 

3.3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy FunFloor.

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności witryny internetowej https://www.funfloor.pl/.

IV Postanowienia końcowe

4.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem:

https://funfloor.pl/regulamin/

Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

4.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez FunFloor, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4.3 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Lublinie.

4.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

4.5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2024