Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu:
Wprowadzenie na rynek francuski i włoski podłóg interaktywnych FunFloor przez firmę Xvision s.c..

Cel i planowany efekt projektu:
Produktem eksportowym firmy są: podłogi interaktywne FunFloor EDU, FunFloor Mobilny i FunFloor Premium.
Spodziewanymi efektami w ramach planowanej internacjonalizacji jest:
a) Pozyska rynki zagraniczne Francji i Włoch i do 2023, poprzez pozyskanie co najmniej dwóch partnerów handlowych na oba rynki.
b) Do 2023 roku firma rozwinie posiadane do tej pory doświadczenie w zakresie oferowania produktów dla klientów zagranicznych – poprzez skorzystanie z usług doradczych wskazanych w projekcie.
c) Nawiązane zostaną nowe kontakty międzynarodowe i rozbuduje bazę klientów, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na kolejne rynki zagraniczne – poprzez zorganizowanie misji gospodarczych do Włoch i Francji w 2022, oraz wyjazdy na targi gospodarcze do obu państw w 2022 jako odwiedzający, a w 2023 jako wystawiający.
d) Znacząco zwiększone zostaną przychody.
Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 794 703,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzy złote 00/100).

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 549 185,00 PLN (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Termin realizacji:
01.11.2021 – 31.07.2023